מכאן ואילך: מאסף לעברית עולמית

par Maison de la culture yiddish - Bibliothèque Medem

מכאן ואילך: מאסף לעברית עולמית

par Maison de la culture yiddish - Bibliothèque Medem

Choix des billets

Participants

Récapitulatif

Finalisation

מכאן ואילך: מאסף שני (2017) כולל דמי משלוח

מכאן ואילך: מאסף לעברית עולמית מאסף שני, ה'תשע״ז, ברלין ופריז מספר עמודים: 184 מחיר: 10 אירו דמי משלוח לכל מקום בעולם: 4 אירו

14,00 €

מכאן ואילך: מאסף ראשון (2016) כולל דמי משלוח

מכאן ואילך: מאסף לעברית עולמית מאסף ראשון, ה'תשע״ו, ברלין ופריז מספר עמודים: 184 מחיר: 10 אירו דמי משלוח לכל מקום בעולם: 4 אירו

14,00 €

Souhaitez-vous ajouter un don à Maison de la culture yiddish - Bibliothèque Medem en plus de votre inscription ?

Montant à payer :

Votre billet ne vous coûtera que 0 € après réduction fiscale

0 €

Votre billet ne vous coûtera que 0 € après réduction fiscale

„מכאן ואילך: מאסף לעברית עולמית“ הוא כתב־עת היוצא לאור בברלין ובפריז אשר בוחן היבטים דיאספוריים של העברית בהגות ובספרות.

Une question ?
Contactez l'association :

Votre contact Tal Hever-Chybowski

Email

Téléphone Afficher le numéro

Informations fiscalité

Le don à Maison de la culture yiddish - Bibliothèque Medem ouvre droit à une réduction fiscale car il remplit les conditions générales prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Particulier

Particulier : vous pouvez déduire 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Organisme / Entreprise

Entreprise : L’ensemble des versements à Maison de la culture yiddish - Bibliothèque Medem permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du Montant de ces versements, pris dans la limite de 5 / 1000 du C.A. H.T. de l’entreprise. Au-delà de 5 / 1000 ou en cas d’exercice déficitaire, l’excédent est reportable.

Signaler la page