מכאן ואילך: מאסף לעברית עולמית

par Maison de la culture yiddish - Bibliothèque Medem

מכאן ואילך: מאסף לעברית עולמית

par Maison de la culture yiddish - Bibliothèque Medem

Choix des billets

Participants

Récapitulatif

Finalisation

מכאן ואילך: מאסף שני (2017) כולל דמי משלוח

מכאן ואילך: מאסף לעברית עולמית מאסף שני, ה'תשע״ז, ברלין ופריז מספר עמודים: 184 מחיר: 10 אירו דמי משלוח לכל מקום בעולם: 4 אירו

14,00 €

מכאן ואילך: מאסף ראשון (2016) כולל דמי משלוח

מכאן ואילך: מאסף לעברית עולמית מאסף ראשון, ה'תשע״ו, ברלין ופריז מספר עמודים: 184 מחיר: 10 אירו דמי משלוח לכל מקום בעולם: 4 אירו

14,00 €

Souhaitez-vous ajouter un don à Maison de la culture yiddish - Bibliothèque Medem en plus de votre inscription ?

Montant à payer :

Votre billet ne vous coûtera que 0 € après réduction fiscale

0 €

Votre billet ne vous coûtera que 0 € après réduction fiscale

HelloAsso est une entreprise sociale et solidaire, qui fournit gratuitement ses technologies de paiement à l’association Maison de la culture yiddish - Bibliothèque Medem. Une contribution au fonctionnement de HelloAsso, modifiable et facultative, vous sera proposée avant la validation de votre paiement.

„מכאן ואילך: מאסף לעברית עולמית“ הוא כתב־עת היוצא לאור בברלין ובפריז אשר בוחן היבטים דיאספוריים של העברית בהגות ובספרות.

Une question ?
Contactez l'association :

Email

Téléphone Afficher le numéro

Signaler la page