vinh cat

Nh?p kh?u ?y thác d?t mua hàng trung qu?c v?n chuy?n giá r?

qui sommes-nous ?

En images

Notre mission

Vinh cát là công ty hàng d?u cung c?p d?ch v? mua hàng Trung Qu?c, chuy?n phát nhanh qu?c t?, ?y thác xu?t nh?p kh?u hàng Trung Qu?c v? Vi?t Nam. V?i 12 nam kinh nghi?m trong linh v?c Xu?t nh?p kh?u, m?ng lu?i r?ng kh?p các t?nh thành ph?, v?i 3 van phòng chính ? Trung Qu?c(Qu?ng Châu, Ðông Hung, B?ng Tu?ng). Chúng tôi nh?n ?y thác d?t hàng Trung Qu?c v? Vi?t Nam có hóa don, ngu?n g?c xu?t s?, thay quý khách hàng tìm d?i tác, dàm phán v? giá, th? t?c xu?t nh?p kh?u, v?n chuy?n, t?i uu chi phí và r?i ro cho Khách hàng, Uy Tín – Trách Nhi?m – T?n Tâm
Công ty C? Ph?n Ð?u Tu Thuong M?i Và Ti?p V?n Vinh Cát
Ð?a ch?: HH1A , Linh Ðu?ng, Hoàng Li?t , Hoàng Mai, Hà N?i
Hotline: 0965216886
Web: https://vinh-cat.com.vn/

Siège social

10000 HA NOI

Site internet

https://

vous avez une question ?

Soyez le premier à lancer la conversation !

Notre communauté

Rejoindre la communauté

Découvrez d'autres associations sur HelloAsso

Association Les Amis des Bêtes 10
Les Amis des Bêtes 10
Association Centre pour l'UNESCO Louis François
Centre pour l'UNESCO Louis François
Association Association Agir Ensemble, ASBL
Association Agir Ensemble, ASBL
Association Lux' Vivens
Lux' Vivens