vinh cat

Nh?p kh?u ?y thác d?t mua hàng trung qu?c v?n chuy?n giá r?

Nos actions en cours

Nous sommes actuellement en train de mettre en place nos prochaines initiatives. Revenez bientôt pour ne rien manquer !

Qui sommes-nous ?

Vinh cát là công ty hàng d?u cung c?p d?ch v? mua hàng Trung Qu?c, chuy?n phát nhanh qu?c t?, ?y thác xu?t nh?p kh?u hàng Trung Qu?c v? Vi?t Nam. V?i 12 nam kinh nghi?m trong linh v?c Xu?t nh?p kh?u, m?ng lu?i r?ng kh?p các t?nh thành ph?, v?i 3 van phòng chính ? Trung Qu?c(Qu?ng Châu, Ðông Hung, B?ng Tu?ng). Chúng tôi nh?n ?y thác d?t hàng Trung Qu?c v? Vi?t Nam có hóa don, ngu?n g?c xu?t s?, thay quý khách hàng tìm d?i tác, dàm phán v? giá, th? t?c xu?t nh?p kh?u, v?n chuy?n, t?i uu chi phí và r?i ro cho Khách hàng, Uy Tín – Trách Nhi?m – T?n Tâm
Công ty C? Ph?n Ð?u Tu Thuong M?i Và Ti?p V?n Vinh Cát
Ð?a ch?: HH1A , Linh Ðu?ng, Hoàng Li?t , Hoàng Mai, Hà N?i
Hotline: 0965216886
Web: https://vinh-cat.com.vn/